หนังสือราชการ  

นายเกษม  รักสุจริต 
เกษตรจังหวัดนครพนม


 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
หนังสือแจ้งการประชุม DW ประจำเดือน 

okนายศุภชัย วิเศษหวาน
เกษตรอำเภอนาหว้า

เกี่ยวกับสำนักงาน

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลวิชาการเกษตร
 ประวัติสำนักงาน
 วิสัยทัศน์ 
 ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
 บุคลากร
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม นิเทศงานพร้อมเยี่ยมเยียนสำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 
     เมื่อวันที่ เดือน   2553 
ดิน
น้ำ
ปุ๋ยและสารเคมี
ประมงและการเพาะเลี้ยง
ปศุสัตว์
พืช
โรคและแมลงศัตรูพืช
เทคโนโลยีด้านการเกษตร

สาระน่ารู้ด้านการเกษตร

 ข้าวและธัญพืช
 พืชไร่
 ไม้ผลไม้ยืนต้น
 พืชผัก-สมุนไพร
 ไม้ดอกไม้ประดับ
 การแปรรูปผลผลิต


งานส่งเสริมการเกษตร
 งานวิสาหกิจชุมชน
 งานสถาบันเกษตรกร
 อาสาสมัครเกษตร
 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ
 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
    การเกษต ประจำตำบล
 คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่
 ศูนย์ข้าวชุมชน
 โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
 โครงการประกันเกษตรกร ฯ
     -  ขึ้นทะเบียนรผู้ปลูกข้าว
     -  ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง
     -  ขึ้นทะเบียนรผู้ปลูกข้าวโพด
       เลี้ยงสัตว์
 โครงการ Food  Safety
บริการกรมส่งเสริมการเกษตร
ข่าวส่งเสริมการเกษตร
เว็บไซต์หน่วยงานราชการ
 E-mail กรมส่งเสริมการเกษตร 
 ระบบ SSNET
 สหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมฯ
 ระบบ GFMIS
 ระบบสารสนเทศ E- office

รับฟังวิทยุเพื่อการเกษตร

 
      
      
      
     


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เว็บไซต์หน่วยงานภายในจังหวัด

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอเว็บไซต์จังหวัด

แผนปฏิบัติงาน/รายงาน
 แผนปฏิบัติงาน สนง. เกษตรอำเภอ
 แผนการเบิกจ่าบงบประมาณ
 แผนการปฏิบัติงาน 5 ส.
 รายงานการประชุม 











































   

ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล

 

เข้าสู่เว็บไซต์เศรษฐกิจพอเพียง <คลิกที่นี่>

ข่าวสารน่ารู้รอบวัน